Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.eusdriessen.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Eus Driessen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eus Driessen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Eus Driessen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Eus Driessen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Eus Driessen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Eus Driessen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Eus Driessen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eus Driessen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Eus Driessen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Disclaimer

The conditions of this disclaimer apply to this website www.eusdriessen.nl

By visiting this website and / or using the information provided on or via this website, you declare that you accept the applicability of this disclaimer. In case of conflict between the conditions of specific products and services ordered via this website and this disclaimer, the conditions of these products and services shall prevail.

Use of the site

The information on this website is only intended as general information. No rights can be derived from the information on this website. Although Eus Driessen takes care when compiling and maintaining this website and using sources that are considered reliable, it can not guarantee the correctness, completeness and topicality of the information provided. Eus Driessen also does not guarantee that the website will function without error or interruption. Eus Driessen explicitly rejects any liability with regard to the accuracy, completeness, topicality of the information provided and the (undisturbed) use of this website.

Information from third parties, products and services

When the Eus Driessen displays links to websites of third parties, this does not mean that the products or services offered on or via these websites are recommended by them. Eus Driessen accepts no liability and no responsibility for the content, use or availability of websites referred to or referring to this website. The use of such links is at your own risk. The information on such websites has not been assessed by Eus Driessen for accuracy, reasonableness, timeliness or completeness.

Use information

Eus Driessen retains all intellectual property rights and other rights with regard to all information provided on or via this website (including all texts, graphic material and logos). It is not permitted to copy, download or in any way publish, distribute or reproduce any information on this website without the prior written permission of Eus Driessen or the rightful permission of the owner.

Amendments

Eus Driessen reserves the right to change the information offered on or via this website, including the text of this disclaimer, at any time without further notice. It is recommended to periodically check whether the information offered on or via this website, including the text of this disclaimer, has been changed.

Applicable law

Dutch law applies to this website and the disclaimer. All disputes arising from or in connection with this disclaimer will only be submitted to the competent court in the Netherlands.